PRIVACYREGLEMENT 

Praktijk voor Stem en Spreken 

van: Ineke Broekkamp 

 

Inleiding 

Het is belangrijk dat de privacy van mijn cliŽnten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe ik omga met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.  

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt u hiermee bij mij terecht. Ook kunt u een e-mail sturen naar inekebroekkamp@live.nl of telefonisch contact met mij opnemen: 024 7850476 

 

Artikel 1Definities 

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven: 

 

Gegevensde gegevens die betrekking hebben op een persoon  

PraktijkPraktijk voor Stem en Spreken, verwerkingsverantwoordelijke 

PatiŽnteen cliŽnt van de praktijk 

Verwerkingeen bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedťs, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming)  

 

Artikel 2Toepasselijkheid 

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op patiŽntenzorg en nakoming van de behandelovereenkomst. 

 

Artikel 3Doelen  

De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen: 

  1. het verlenen van onder andere logopedische zorg; 

  1. het declareren van verleende logopedische zorg bij de patiŽnt of zorgverzekeraar; 

  1. ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden; 

  1. wetenschappelijk onderzoek 

 

Artikel 4De gegevensverwerking 

1.Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier. Uw behandelend logopedist heeft wettelijk een dossierplicht. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen uw behandelend logopedist en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren.   

2.Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Ik zal daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.   

3.Als ik uw gegevens gebruik voor wetenschappelijk onderzoek zal hiervoor voorafgaand om uw toestemming worden gevraagd, tenzij dat niet mogelijk blijkt en de wet toestaat dat de gegevens zonder toestemming van de patiŽnt worden gebruikt. Ik zal in beide gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.   

4.Zorgverzekeraars met wie de praktijk een overeenkomst heeft controleren of gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen in het kader van materiŽle controle inzage verlangen in dossiers. De praktijk is gehouden om hieraan medewerking te verlenen.  

5.Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.  

 

Artikel 5Beschrijving van de gegevens 

De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

 

Artikel 6Rechten 

1.Als cliŽnt heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt. Ik informeer u daarover in algemene zin door middel van dit privacyreglement. Ik informeer u ook in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als een brief aan de huisarts wordt gestuurd over de voortgang of einde van de behandeling.    

2.U heeft als cliŽnt het recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u een kopie opvragen van het dossier waarin uw gegevens staan. Ik neem een verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ gegeven, waarbij ik vraag u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat uw gegevens bij onbevoegden terechtkomen. Ook biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden.  

3.U heeft als patiŽnt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens. Ik zal eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen.   

4.Als u gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe een verzoek indienen. Ik vraag u om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. Ik beoordeel binnen drie maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de cliŽnt, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als uw verzoek wordt afgewezen doe ik dat gemotiveerd.   

5.U kunt als patiŽnt een verklaring laten toevoegen aan uw dossier. Ik verzoek u om deze verklaring aan mij te overhandigen zodat dit aan uw dossier kan worden toegevoegd.   

6.Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende: 

 

Artikel 7Bewaartermijn 

1.Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende vijftien jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.  

2.Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van vijftien jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar.   

3.In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.  

4.Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.  

 

Artikel 8Geheimhouding 

Ik ga vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat ik gegevens niet aan derden verstrek behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook leg ik een geheimhoudingsverplichting op mijn eventuele medewerkers en externe partijen die de praktijk inschakelt ten behoeve van onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software.   

  

Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als: 

 

Artikel 9Informatiebeveiliging 

Ik neem alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.  

 

Artikel 10Verantwoordelijke gegevensbescherming 

1.Ik ben de Verantwoordelijke Gegevensbescherming.  

2.De Verantwoordelijke Gegevensbescherming heeft tot taak binnen de praktijk toezicht te houden op de gegevensverwerking en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en is daarbij de eerste aanspreekspersoon.  

 

Artikel 11Wijzigingen 

De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Ik zal u in dat geval via mijn website www.stemenspreken.nl informeren.  

 

Artikel 12Klachten 

Hoewel ik al het nodige doe om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit met mij bespreken. Ik ben bereikbaar op 0247850476  of per e-mail: inekebroekkamp@live.nl 

Ook kan schriftelijk een klacht worden ingediend: Ineke Broekkamp, Praktijk voor Stem en Spreken, De Ruyterstraat 17, 6512 GA  Nijmegen. 

Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.